ทุนการศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน


ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทน ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.eppo.go.th/encon/research-2559/index.html หรือติดต่อสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 

ทั้งนี้ สนพ. จะพิจารณาจัดสรรทุนของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ต้องการผลิตบุคลากร เพื่อมาดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดการสมัคร ดังต่อไปนี้

  • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับ ประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
    • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559- PDF
    • แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ - DOC
    • ระเบียบ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
    • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมายเหตุ: ทุนการศึกษาภายในประเทศหมดเขต 31 พ.ค. 2559 และทุนการศึกษาต่างประเทศ หมดเขตวันที่ 18 เมษายน 2559AO Events