ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ “ค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนในกลุ่มอนุภูมิลุ่มน้ำโขง ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยปัญญาศาสตร์แห่งกัมพูชา ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยดองอา ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง ประเทศจีน นักศึกษาลาวและพม่าจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและรวมไปถึงกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถมาติดต่อสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอรับใบสมัครที่พี่นิดาหรือพี่อาร์ ชั้น 4

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  อาคาร 27 ภายในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น.!!!!!!

 

 AO Events