สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฏหมายในการขอวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ" โดยเชิญวิทยากร พ.ต.ท.หญิง รติรส  อัจฉริยะเสถียร สารวัตรงานบริการคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฏหมายในการขอวีซ่า" และคุณรุ่งทิวา จันทร์ศรี นักวิชการแรงงานชำนาญการ และคุณมนตรี  ไชยมงคล นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "การขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ" ทั้งนี้เชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 AO Events