พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2558


เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาจาก Guangxi University for Nationalities (มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 14 คน และ DuyTan University (มหาวิทยาลัยตุยตัน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 3 คน ที่ได้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events