พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี


เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จากหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน มีกำหนดเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2559  


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี

AO Events