ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมสัมมนา "รู้ทันความเสี่ยงในการบริหารงานและรู้จักควบคุมภายในองค์กร"


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา "รู้ทันความเสี่ยงในการบริหารงานและรู้จักควบคุมภายในองค์กร" โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองสำนักงานคุณและมาตราฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณนิตยา ใจกันทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณและมาตราฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์พรรณิศา คำภูเวียง หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่AO Events