รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN: CMRU P2A Journey 2019


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN: CMRU P2A Journey 2019

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการ Passage to ASEAN (P2A) มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างทักษะภาษาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยในปีการศึกษานี้จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN: CMRU P2A 2019 ณ FPT University, เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2562 (เป็นระยะเวลา 5 วัน) นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้:

- รายละเอียดข้อมูลโครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการAO Events