ทุนการศึกษารัฐบาลประเทศตรุกี


เนื่องด้วยรัฐบาลตรุกีได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่สถาบันอุดมการศึกษาในประเทศตรุกี โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน (ประมาณ 7,300 สำหรับปริญญาตรี 10,300 บาทสำหรับปริญญาโท และ 14,600 บาทสำหรับปริญญาเอก) การยกเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี ค่าเรียนภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปี ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสาร เครื่องบินไป-กลับ และค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นภาษาตุรกี แต่มีบางภาควิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรืออาหรับ และผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวทุกคนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นผู้ที่มีประกาศนียบัตรความรู้ภาษาตุรกีในระดับ C1 ขึ้นไป
ทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. - 31 มีนาคม 2559 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นนะค่ะ

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/

 AO Events