ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ University of North Texas สหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ University of North Texas สหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเยือน University of North Texas (UNT) ณ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Dr. Neal J. Smatresk อธิการบดี ให้การต้อนรับ ในการไปเยือนครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ได้แลกเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จากคณะต่างๆ ก่อนลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง University of North Texas และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้เข้าพบผู้บริหารของ UNT โดยมี Dr. Jennifer Cowley, Provost and Vice President for Academic Affairs พร้อมผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ Dr. Neale Chumbler, Dean of the College of Health & Public Service, Dr. David Holdeman, Dean of the College of Liberal Arts & Social Sciences, Dr. Lew Taylor, Chair of the Department of Management, College of Business, Dr. Pia Wood, Vice Provost and Dean of International Affairs และ Ms. Amanda Bennett, Director of Global Partnerships and Engagement อีกด้วย นอกจากนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหาร อาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ได้แก่ - College of Engineering โดยมี Dr. Yan Huang รักษาการแทนคณบดี ร่วมกับ Dr. Armin R. Mikler และ Vijay Vaidyanathan, Chair of department Biomedical Engineering เข้าร่วมการประชุม - College of Information โดยมี Dr. Kinshuk คณบดี ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายการวิจัยและการพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุม - College of Education โดยมี Dr. Randy Bomer คณบดี ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชา Educational Psychology ภาควิชา Teacher Education and Administration ภาควิชา Counseling and Higher Education และภาควิชา Kinesiology, Health Promotion, and Recreation เข้าร่วมการประชุม - College of Science โดยมี Dr. Su Dao คณบดี ร่วมกับ รักษาการแทนตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย Research and Innovation รองคณบดีฝ่าย Undergraduate Studies รักษาการแทนตำแหน่งรองคณบดีฝ่าย Research and Graduate Studies ผู้อำนวยการโครงการ Teach North Texas ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และรักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เข้าร่วมประชุม - UNT International โดยมี Dr. Pia Wood คณบดีฝ่ายงานกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ ผู้อำนวยการ Global Partnerships and Engagement ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้ประสานงานงานด้านวิชาการของสถาบันภาษาเข้าร่วมประชุม


รูปภาพจากอัลบัม : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ University of North Texas สหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

AO Events