สานสัมพันธ์ ไทย - จีน แน่นแฟ้น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว  ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal University: YNNU) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี ในหัวข้อ “Openness, Innovation, Characteristics and Quality” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และความร่วมมือในด้านวิชาการ ตลอดจนทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มีการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ทั้งด้านการจัดการฝึกอบรมผู้สอนภาษาจีนและการประชุมนานาชาติร่วมกัน โดยได้เริ่มมีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2559 ได้มีการขยายความสัมพันธ์สานความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการลงนามความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี และนำมาซึ่งการเดินทางมาศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ณ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี 


รูปภาพจากอัลบัม : สานสัมพันธ์ ไทย - จีน แน่นแฟ้น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

AO Events