ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคุณกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ในนามผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events