มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้แก่ นักศึกษาจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน และ Tokiwa University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดและให้โอวาท พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559

AO Events