ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา นำโดย Mr. MA Chao เลขานุการฝ่ายการศึกษา


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา นำโดย Mr. MA Chao เลขานุการฝ่ายการศึกษา คนที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นสถานบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีนักศึกษาและอาจารย์เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา AO Events