ทุนวิจัย ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น!!!!

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนใจทุนวิจัยยังมหาวิทยาลัยชิกะ เป็นเวลาไม่เกิน 18 เดือน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน และยังมีค่าครองชีพอีกเดือนละ 143,000 เยน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปศึกษาในเดือนตุลาคม 2559 โดยคุณสมบัติผู้สมัครคือจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากทุกสาขาวิชา มีความรู้ภาษาภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น โดยจะต้องมีผลการสอบ TOEFL หรือ TOEIC หรือ EJU ในระดับที่น่าพอใจ

รับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เพื่อให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์แจ้งชื่อให้กับมหาวิทยาลัยชิกะต่อไป โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิกะจะเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Skype ด้วยตนเอง ตามกำหนดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ)

2. รูปถ่ายขนาด 4.5x3.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

3. หนังสือรับรอง (รับรองโดยอธิการบดีหรือคณบดีและระบุถึง the President of Shiga University,

   Dr. Takamitsu Sawa)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น)

5. ใบรับรองผลการเรียน (ที่ระบุ GPA หรือ ลำดับที่) วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

6. บทคัดย่อ/วิทยานิพนธ์โดยย่อ

7. ผลสอบระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) หรือผลสอบระดับความสามารถใน

   การใช้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test หรือ EJU)

**ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิดา พรินทรากุล เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 **

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทุนการศึกษาและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบไฟล์ด้านล่าง

/Uploads/files/MEXT.zip


 AO Events