การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหวิทยาลัยซิกะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์ร่วมกับหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหวิทยาลัยซิกะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้AO Events