ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD)


ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน) จำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยให้วิทยาเขตหรือกองวิเทศสัมพันธ์ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารใบสมัครของนักศึกษามายังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564  เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาในประเทศไทย (ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00น. ในประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก)  ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศรับสมัครทุน 2021-2022 Global UGRAD (ภาษาไทย)
  2. ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
  3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัครสำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ
    1. แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ
    2. แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว
  4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน2021-2022GlobalUGRADสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ)
  5. คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน GlobalUGRAD (ภาษาไทย)

ทางมูลนิธิฯ ได้แนะนำให้ผู้สมัครอาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 หรือส่งอีเมลล์มาที่tusef@fulbrightthai.org (ระบุหัวข้อ 2021 Global UGRAD)AO Events