รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม "THE PILOT ASEAN STUDENT E-EXCHANGE PROGRAMME"


รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม  "THE PILOT ASEAN STUDENT E-EXCHANGE PROGRAMME"

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความร่วมมือกับสมาคม Passage to ASEAN (P2A) และเป็นสมาชิกในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน Passage to ASEAN (P2A) กับ 10 ประเทศอาเซียน และได้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์สมาชิกในเครือข่ายในหัวข้อ “Virtual Mobility: A New Normal for P2A” เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมาแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียนในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 จัดโดยสมาคม Passage to ASEAN นั้น โดย Temasek Polytechnic, Singapore (TP) ประเทศสิงค์โปร์ ได้มีการนำเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรม “The Pilot ASEAN Student E-Exchange Programme” ซึ่งเป็นการกิจกรรมแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic, Singapore กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้

                   สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “The pilot ASEAN Student E-Exchange Programme” จัดโดย Temasek Polytechnic, Singapore  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ เบอร์โทรศัพท์ 088-4074919 หรือ LINE ID: vividarry ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้ 

 

เอกสารข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม:

1. Poster of ASEAN student E- Exchange Programe

2. Concept of The Pilot ASEAN Student E-Exchange ProgrameAO Events