มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี Guangxi Normal University for Nationalities (GXNUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

AO Events