รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ SEA-TVET Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการประกอบการต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและเปิดมุมมองโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนั้น

        ทั้งนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานไปยัง Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ตอบรับการส่งนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 คน ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือของ Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม

ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  4. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

      เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ 

  1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ) จำนวน 1 ฉบับ
  2. ประวัติส่วนตัว (CV) จำนวน 1 ฉบับ

       3. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ

       4. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ

       5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

       6. สำเนาผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้นักศึกษาส่งใบสมัครต้นสังกัด และให้สังกัดรวบรวมส่งใบสมัครของนักศึกษามายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2563 เพื่อสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Download:

1. Application form

2. หนังสือประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. หนังสือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติAO Events