ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563


สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ ชีวิต สังคมวัฒนธรรมและระบบการศึกษาของปะเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 2 ราย นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

            2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ทั้งนี้หากเป็นนักศึกษาชั้นปีอื่น หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะต้องเหลือระยะเวลาศึกษา         

ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

            3. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

            4. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

            5. สามารถเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ที่มุมอเมริกันศึกษา

            นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

            1. Application Form (Printed Online Application)

            2. เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกำหนด

            3. Official Transcript

            4. Letter of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

            5. สำเนาหน้าพาสปอร์ต ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

            6. สำเนาเอกสารคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
1. ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนําการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/ และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่ https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application ซึ่งต้องพิมพ์เอกสารจากระบบ (Online Application) ก่อนระบบปิดรับสมัคร

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

2.ผู้สมัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารสําคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น ไปยังคณะต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 
 

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 http://www.fulbrightthai.org/programs/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/

เอกสารดาวน์โหลด:

https://drive.google.com/open?id=1Eetb7YOuFyX1RLxBQPByph6OE-Vj4tmhAO Events