หน่วยตรวจสอบภาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตรวจสอบ


เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2559 อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผศ.มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมบุคลากร เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์AO Events