รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ ประเทศฮังการี


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ ประเทศฮังการี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความร่วมมือกับBudapest Business School ประเทศฮังการีและได้มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมกับBudapest Business School เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการโรงแรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน่วยกิตในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นั้น

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพร้อมส่งแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานการสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 และขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาดังกล่าวศึกษาข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไขของทุน หลักฐานการสมัครและกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก จักขอบพระคุณยิ่ง

 

Download:

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา

2. ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการ

3. Application

 AO Events