ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562


** ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562 **

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562 

ทั้งนี้ นักศึกษาท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้มายืนยันการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563  ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events