เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวโครงการทุน Newton Fund Information Day ของ บริติช เคานซิล


ตามที่บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักรได้มีทุนสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทยภายใต้โครงการทุน Newton Fund  ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375 ล้านปอนด์ เป็นระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยโครงการทุน Newton Fundมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  โดยทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น

ในการนี้ บริติช เคานซิลจะจัดงาน Newton Fund Information Day ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอีสทิน ตัน ห้องประชุมที จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Newton Fund Information Day 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซท์บริติช เคานซิล https://www.britishcouncil.or.th/events/newton-fund-information-day (ปฏิทินกิจกรรม)

 AO Events