สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ทุกคนเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีทิศทางชัดเจนและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโนบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานต่อไป ณ แอท นาธา ชิควิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560

AO Events