ขอเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย (Country Brief: Thailand)


ด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า ตามที่บริติช เคานซิลได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ "กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา" เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมใน 12 ประเทศทั่วโลก และได้เผยแพร่รายงานผลการวิจัยไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้จัดทำรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะ ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย (Country Brief: Thailand) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัยเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือเอกสารแนบ

https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/thailand_-_social_enterprise_in_a_global_context_-_final_report.pdf

ภายใต้หัวข้อ "กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย" ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงบทบาทของบริติช เคานซิลในโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม กรุณาติดต่อคุณ ภาษิวัต สุทธิรักษ์ ผู้จัดการโครงการฝ่ายสังคม

 AO Events