ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 13 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพบปะและเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง อาจารย์กมลวรรณ สังสีแก้ว หัวหน้าหลักสูตรภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และอาจารย์กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติได้แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 


รูปภาพจากอัลบัม : ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events