ต้อนรับ Ms. Qiu Huiting ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University of Nationalities)


ผศ. ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Ms. Qiu Huiting ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University of Nationalities) ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ในโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาAO Events