พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชิกะ, ประเทศญี่ปุ่น


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน คือ นายภูริภัทร บุญศรีนางสาววราพร หมู่ก้อนและนางสาวเบญจวรรณ นวลตา ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักศึกษาดังหกล่าว มีกำหนดเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในเดือนเมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 AO Events