มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 2561


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางอีกด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 45 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษายังประเทศญี่ปุ่น ณ Tokiwa University จำนวน 3 คน และ Kyoto University จำนวน 2 คน , นักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษายังสาธารณรัฐเกาหลี ณ Hanbat National University จำนวน 2 คน , นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ เดินทางไปศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ Xi’an Jiaotong University จำนวน 7 คน , South Western University of Finance and Economics จำนวน 12 คน และ Yunnan Normal University Business School จำนวน 24 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งทักษะด้านภาษา การใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนนักศึกษาในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่างๆ


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 2561

AO Events