รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าย Passage to ASEAN ครั้งที่ 5 ณ BINUS University, Jakarta, Indonesia


เมื่อวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 รองอธิการบดี ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) ครั้งที่ 5 ณ BINUS University, Jakarta, Indonesia โดยมีการประชุมของ P2A Sub - Committees รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ P2A เช่น Student Ambassador และ Student Council นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นAO Events