มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 2


รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในการนี้ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานต่อประธานเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการภายหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษา จำนวน 13 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย October 6 University ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2559 พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการยังได้บรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการให้แก่คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ ผู้ร่วมพิธีได้รับทราบถึงลักษณะการดำเนินกิจกรรมในโครงการตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 2” และให้แง่คิดการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการมาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพในด้านการศึกษาและการต่อยอดสู่การทำงานประกอบวิชาชีพในอนาคต AO Events