บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม CMRU Big Cleaning และทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์


เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559 บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม CMRU Big Cleaning และ

ทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

 

 AO Events