ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ


สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน และค่าที่พักให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 1 ปี (พัก 2 คน) มูลค่า 5,600 หยวน/คน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง โดยผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีอายุระหว่าง 22-35 ปี
สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ได้

รับสมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเสนอชื่อไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พิจารณาคัดเลือกต่อไป

รายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครทุนเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ที่ Link ด้านล่างนี้
http://inter.mua.go.th/?p=1042#.VoIwUrZ97ct

/Uploads/files/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 โทร. 053-885-862 โทรภายใน 5862AO Events