เชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมการประชุม the 5th ASEM Rectors Conference and Students Forum (ARC5)


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่ามูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) และ Charles University กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการศึกษา เยาวชนและกีฬาแห่งสาธารณรัฐเช็ก จะจัดการประชุม the 5th ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC5) ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2559 ณ Charles University กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมการประชุม Students’ Forum ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1. The ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อนำผลการประชุมที่ได้ไปนำเสนอในการประชุม ASEM Education Ministers’ Meeting (ASEM ME) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก 51 ประเทศในเอเชียและยุโรป 2. การประชุม ARC5 ประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 2 ส่วนคือ ARC5 Rectors’ Conference ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 และ ARC5 Students’ Forum ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2559 โดยหัวข้อการประชุมคือ “Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation” 3. ผู้เข้าร่วมการประชุม ARC5 Rectors’ Conference จะได้รับการเชิญจาก ASEF โดยตรง 4. ผู้เข้าร่วมการประชุม ARC5 Students’ Forum เปิดให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/ forms/arc5 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 5. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางจากผู้จัด รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก

http://www.asef.org/…/3568-5th-asef-rectors-conference-

https://asiaeuropefoundation.formstack.com/AO Events