มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ฺ ประจำภาคการศึกษา 2/2560


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ( SEA – Teacher Project ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ซึ่งมีกำหนดการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ฺ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

AO Events