ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2561 (2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)


ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2561

(2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศมอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)  สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาไทย และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในไต้หวัน ประจำปี 2561 โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้


จำนวน : 15 ทุน

รายละเอียดทุน   

1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– ปริญญาตรี (4ปี)  15,000 NTD/ เดือน
– ปริญญาโท (2ปี) และเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)

5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา

   5.1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ

   – TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),

   – IELTS 6.0,

   – TOEIC 750 ขึ้นไป

   5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน

   – Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)

6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)


ช่วงเวลารับสมัคร : ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561


จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

Educational Division

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

20th Fl., Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120


ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร

ภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2328.html

ภาษาจีน
https://www.roc-taiwan.org/th/post/8727.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1oayNOxPA3LtE1wGwuR0niIb9i6…/viewAO Events