สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ทุกคนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีทิศทางชัดเจนและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโนบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานต่อไป ณ โรงแรมปาณิตา เฮ้าส์ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมงานด้านอาเซียน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  หัวข้อ “ระบบและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติต้อนรับจากคุณพลชัย ไชยอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมบุคลากร

 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)

AO Events