มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดี


----> ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยกับ Prof.LIU Keqiang   Acting Dean, College of Foreign Language พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยหงเหอ (Honghe University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

----> ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ จำนวน 19 คน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งคาดว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต และการปรับตัวในสังคม 

 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดี

AO Events