มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม 30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN Journey เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการปรับตัวกับการทำงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกความสามารถด้านภาษาโดยใช้โปรแกรม Tell me more และผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 14 คน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อาทิ การตัดตุง การฟ้อนรำไทย การละเล่นพื้นบ้านของประเทศเวียดนาม และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

 

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ - ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN Journey ณ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม

AO Events