ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์


ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์

ตามที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้คณะจัดกิจกรรมในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมโครงการวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ บุคลากร และ/หรือ นักศึกษาของคณะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการจัดทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยมีกำหนดปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าวออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือทางเว็บไซต์ http://www.iao.cmru.ac.th/ หัวข้อ Scholarships หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการพร้อมแนบแบบเสนอขอรับทุนมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-5687972 (นางสาวนิดา พรินทรากุล)

เอกสารดาวน์โหลด:AO Events