ทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2560


ทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งว่าคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ประจำปี 2560 หลักสูตรละ 1 คน ตามหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้

 

1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking 
2. Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing 
3. Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment
4. Course 211: Advanced Specialist Certificate (II) in Language Skills and Pedagogy 
5. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics
6. IELTS: IELTS Preparation Course
7. MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages
8. Course 421: Specialist Certificate on Content and Language Integrated Learning
9. EIU: Certificate in English for International Understanding

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจจะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมดังกล่าว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด ขั้นตอน และหลักฐานการสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ตามรายการ ดังนี้

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการสมัคร (โปรดตรวจสอบและส่งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน)

1. ใบสมัคร (Form A)

2. หนังสือรับรอง (Form B) จากผู้บังคับบัญชา

3. หนังสือรับรอง (Form C) จากผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 3 ฉบับ

4. สำเนาผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่ไม่เกิน 2 ปี 

- IELTS มีผลคะแนนตั้งแต่ 6.5 หรือ 
- TOEFL (paper-based) มีผลคะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือ 
- TOEFL (computer-based) มีผลคะแนนตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือ
- TOEFL (internet-based) มีผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือ
- CU-TEP มีผลคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป (สำหรับการสมัครขอรับทุนรอบนี้ ผู้สนใจที่จะใช้คะแนน CU-TEP ต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2559 เท่านั้น) ไปยังต้นสังกัด (สำหรับ Form A B และ C นั้น อาจใช้สำเนาได้ถ้าจำเป็น)

โปรดส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

ผู้ประสานงาน คุณธีรธร ลิขิตพงศธร โทร. 02-610-5464 หรืออีเมล teeratorn.lk@gmail.comAO Events