ต้อนรับ Prof. Nobuhiro Tsuji และคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Nobuhiro Tsuji และคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 4 คน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูฝึกสอนในระดับปริญญาโท การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นและการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยAO Events