การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน


เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยสนับสนุน โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการประเมินเป็นปีงบประมาณแรก ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการAO Events