ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561


เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มีโครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ดังรายละเอียดแนบไฟล์ ทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนดังกล่าวอยู่ เพื่อให้อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยให้ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย แต่ละโครงการจะเน้นวิชาการเฉพาะด้าน ดังนี้

- American Politics and Political Thought

- Contemporary American Literature

- Journalism and Media

- Religious Pluralism in the United States

- U.S. Culture and Society

- U.S. Foreign Policy

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือ มีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาเป็นสำคัญ มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่ได้แนบมาด้วย)

อาจารย์ที่สนใจสมัครชิงทุนสำหรับแต่ละโครงการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ และใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา https://th.usembassy.gov/announcement-2018-susi-scholars/ และต้องส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว มาที่อีเมล์ BangkokPD@state.gov โดยใช้หัวอีเมล์ว่า Application for 2018 SUSI for Scholars_Your Full Name หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ต่อไปนี้

Media and Cultural Section (Application for 2018 SUSI for Scholars)

U.S. Embassy Bangkok

95 Wireless Road

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

เอกสารจะต้องมาถึงทางสถานทูตฯ ภายในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ BangkokPD@state.gov โดยใช้หัวข้อของอีเมล์ว่า "2018 SUSI for Scholars"

 AO Events