มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.ดร.กิติญา   ชูวิทย์เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกหลักสูตรภาษาจีน จำนวน 11 คน เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟู่เจี๋ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมในการนี้คณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understandingหรือ MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือMOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวต่อไป


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม

AO Events