มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของศิษย์เก่า ฯ 98 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิ.ย.2564


มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของศิษย์เก่า ฯ 98 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิ.ย. 2564

ด้วยในปี พุทธศักราช 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 97 ปี และเตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 98 ในปี 2565 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสนับสนุนทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 98 ทุน

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์ให้บุตรตามกฎหมายเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เป็นภิกษุสามเณร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ และสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 18  มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088 407 4919 (นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ) และ 083 568 7972 (นางสาวนิดา พรินทรากุล)

ภาพ – ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events