สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู  (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์, ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์จากโรงเรียนยุพราช เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เสร็จสิ้นระยะเวลาการสอนและทดลองสอน เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในงานนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง ในตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านทักษะการปรับตัว การดำเนินชีวิต การเรียนการสอน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาต่อไปในอนาคต

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา, นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560

AO Events