สำนักงานวิเทศสัมพันธ์


Introduction

The International Affairs Office was established in 1995. The office has constantly cooperated and collaborated with a number of educational institutes worldwide in many academic aspects especially the exchange programs of experts, lecturers, volunteers, and students from overseas. The international affairs office is also in charge of the hiring processes of foreign lecturers. The office also offers various services for foreign students including admission service, visa application service, counseling service considering every aspect of student life on campus.

 

Vision

In 2019, the International Affairs Office will be a proactive and outstanding organization in the aspect of exchanging students and education personnel exchange programs leading to the internationalization of the university.

 

Mission

1. Elevate the level of cooperation between Chiang Mai Rajabhat University and international institutes and universities.

2. Reinforce and develop relationships and networks between Chiang Mai Rajabhat University and international institutes.              

3. Support and promote students and staff exchange programs between Chiang Mai Rajabhat University and international institutes.

4. Support and facilitate the international context in Chiang Mai Rajabhat University.

 

ประวัติความเป็นมา

      ในปี พ.ศ. 2538 งานวิเทศสัมพันธ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยขึ้นตรงต่ออธิการบดี ต่อมางานวิเทศสัมพันธ์ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานวางแผนและพัฒนา

      ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริหารสถาบัน (กบส.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติให้แยกงานวิเทศสัมพันธ์ออกจากสำนักวางแผนและพัฒนา ไปจัดตั้งเป็นหน่วยวิเทศสัมพันธ์โดยขึ้นตรงกับอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

      ในปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการติดต่อประสานงานในโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชากรกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ อาสาสมัคร และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมถึงการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสอน หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์จึงได้ขึ้นตรงกับรองอธิกาบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

     ในปี พ.ศ. 2547 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานวิเทศสัมพันธ์โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีที่รับผิดชบองานวิเทศสัมพันะ์และหัวนห้างานสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

     ในเดือนมีนาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์อีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการติดต่อประสานงานในโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลียนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสอนและการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม และมีรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันะ์เป็นผู้กำกับและรับผิดชอบ

     ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานอยุ่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาและกำกับติดตาม โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

     วิสัยทัศน์

             "ภายในปี 2562 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานบริการเชิงรุกด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นสากล"

    พันธกิจ

            1. ยกระดับด้านการประสานงานในกิจการต่างประเทศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

             2. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ

             3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ

             4. สนับสนุน ผลักดันและเอื้ออำนวยให้เกิดบริบทความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 AO Events